Login

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Adviesdiensten: diensten in de vorm van advies en/of consultancy met als doelstelling het overbrengen van specifieke kennis of expertise, of veranderkracht zoals bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het helpen met de totstandkoming van (verbeterde) samenwerking en/of contract.
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 • Hi! Mindset: Hi! Mindset B.V., een besloten vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel met registratie nummer: KVK 72015721. Gevestigd aan de Nieuwezijds Voorburgwal 104, 1012SG te Amsterdam.
 • Klant: elke particulier of elk bedrijf die bij Hi! Mindset Adviesdiensten of een (online) Training afneemt, of zich registreert voor het Online Platform.
 • Locatiekosten: de kosten van de locatie waar de Adviesdiensten of Training plaatsvindt, inclusief cateringkosten, ed. 
 • Materiaal: (gelicenseerd) trainings-, les- of instructiemateriaal, documentatie of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Adviesdiensten, Training en/of het Online Platform.
 • Offerte: een Offerte of voorstel gemaakt door Hi! Mindset voor de Klant voor Adviesdiensten, Training of het Online Platform.
 • Online Platform: het platform dat wordt ingezet voor het publiceren van trainingsmateriaal, video's, cases, whitepapers, tools, etc. Het Online Platform kan ook gebruikt worden voor de voorbereiding van een Training.
 • Overeenkomst: een overeenkomst, waaronder een Overeenkomst op Afstand, tussen Hi! Mindset en een Klant met betrekking tot het leveren van Adviesdiensten, het verzorgen van een Training en/of toegang tot het Online Platform door Hi! Mindset, al dan niet ten behoeve van werknemers van die Klant.
 • Overeenkomst op Afstand: een overeenkomst die zodanig tot stand is gekomen dat uitsluitend gebruik is gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (e-mail), of via de Website.
 • Prijs: de prijs voor Adviesdiensten, een Training of een abonnement op het Online Platform. De Prijs is altijd exclusief BTW.
 • Trainer: Hi! Mindset werkt met business partners (zoals trainers of coaches) voor het geven van Training of delen daarvan, of voor het ontwikkelen van Materiaal voor de Training of het Online Platform.
 • Training: een door Hi! Mindset verzorgde training, workshop of themadag, dan wel enige andere vorm van training. Hi! Mindset verzorgt Training in de vorm van Incompany-/Maatwerktraining of online training. Een Training kan onderverdeeld zijn in een of meerdere trainingsmodule(s) en kan verspreid zijn over een langere periode in de tijd.
 • Website: de website van Hi! Mindset: www.HiMindset.com.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Op alle Offertes, aanbiedingen en diensten van Hi! Mindset en op alle door Hi! Mindset gesloten Overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet is afgeweken overeenkomstig artikel 2 lid 3.
 2. Door inschrijving voor een Training en/of het Online Platform aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Hi! Mindset wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Hi! Mindset en de Klant zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld via e-mail).
 4. In de gevallen waarin de betreffende Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal Hi! Mindset een regeling treffen naar redelijkheid.
 5. De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen Hi! Mindset en de Klant het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3 - Aanbod (Offerte)

 1. Hi! Mindset brengt elk aanbod (Offerte) schriftelijk uit.
 2. De Offerte bevat een omschrijving van de Adviesdiensten, Training en/of van het Materiaal dat deel uitmaakt van de Training.
 3. De Offerte vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:
  1. de opzet en invulling van de Adviesdiensten en/of Training
  2. de voorgestelde agenda voor de Training (in geval van een Training)
  3. de duur en/of looptijd van de Adviesdiensten en/of Training
  4. de Prijs inclusief alle additionele kosten en belastingen
  5. de toepassing van deze Algemene Voorwaarden op het aanbod, inclusief een hyperlink
 4. Deze Algemene Voorwaarden worden voorafgaand aan de Overeenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt aan de Klant en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Hi! Mindset. Op verzoek van de Klant zal Hi! Mindset een kopie van de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

Artikel 4 – Overeenkomst

 1. De Klant gaat een Overeenkomst met Hi! Mindset aan door middel van het ondertekenen van de Offerte voor de Adviesdiensten, Training of aanmelding voor het Online Platform. Registratie voor het Online Platform vindt plaats (i) telefonisch, (ii) per e-mail via het door Hi! Mindset verstrekte digitale registratie formulier, of (iii) via het registratie formulier op de Website.
 2. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Hi! Mindset het verzoek voor Adviesdiensten of een Training (via een ondertekende Offerte) of registratie voor het Online Platform schriftelijk aanvaardt en wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop Hi! Mindset schriftelijk het verzoek voor Adviesdiensten, een Training of de registratie voor het Online Platform aan de Klant heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van registratie.
 3. De start van de Training is de datum van de eerste bijeenkomst (wanneer het om een face-to-face ontmoeting gaat bij Training of coaching), of ten tijde van het verschaffen van toegang tot het Materiaal dat op elektronische wijze wordt aangeboden, of ten tijde van het verlenen van toegang tot het Online Platform.
 4. Hi! Mindset is gerechtigd zich over de kredietwaardigheid van een Klant die zich heeft geregistreerd voor het Online Platform, of een Overeenkomst is aangegaan voor Adviesdiensten of een Training, te laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk kredietwaardigheidsonderzoek negatief is, is Hi! Mindset gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen of de Klant te vragen om een vooruitbetaling.
 5. De Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Hi! Mindset. Hi! Mindset kan aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 5 – Annulering van een Training

 1. Voorafgaand aan de start van een Training heeft de Klant het recht de betreffende Training te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk via e-mail plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Hi! Mindset van de annulering geldt de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) Training geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in lid 2 van dit Artikel.
 2. In geval van annulering geldt dat Hi! Mindset gerechtigd is de volgende kosten bij de Klant in rekening te brengen:
  1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de Training: er zullen geen annuleringskosten in rekening worden gebracht;
  2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de Training: 25% van de Prijs;
  3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de Training: 50% van de Prijs;
  4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de Training: de totale Prijs.

Artikel 6 – Annulering of beëindiging van de registratie voor het Online Platform

 1. Annulering of beëindiging van de registratie voor het Online Platform door een Klant is te allen tijde mogelijk. Dit kan zowel via de Online Portal, via e-mail of telefonisch.
 2. In het geval van een annulering of beëindiging van de registratie voor het Online Platform zal de Klant gehouden zijn tot betaling van de abonnementskosten (de Prijs) tot en met de dag van de ingang van de beëindiging of annulering.

Artikel 7 – Betaling

 1. Indien de Klant een particulier is, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van het verlenen van een machtiging tot automatische incasso door de Klant aan Hi! Mindset. De Klant staat in voor het kunnen incasseren van de verschuldigde bedragen door Hi! Mindset, uiterlijk op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld.
 2. Betaling dient uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum zoals op de betreffende factuur is vermeld. Hi! Mindset hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt Hi! Mindset de Klant een betalingsherinnering waarin de Klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen te betalen. Indien de Klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de Klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 4. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra kosten die Hi! Mindset moet maken om het aan Hi! Mindset toekomende bedrag te innen, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 115,-. Indien de Klant een particulier is, zullen de extra kosten worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal Hi! Mindset de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 5. De Klant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
 6. Indien de Klant een particulier is en de werkgever van de Klant de betalingsverplichting in verband met de Training mede is aangegaan is zowel de Klant als diens werkgever hoofdelijk aansprakelijk en betalingsplichtig voor al hetgeen de Klant verschuldigd is. De hoofdelijke aansprakelijkheid van de werkgever blijft onverminderd van kracht in geval van tussentijdse beëindiging van de dienstbetrekking tussen de Klant en de werkgever.

Artikel 8 – Prijs

 1. De kosten (Prijs) van alle Adviesdiensten en/of elke Training zullen vermeld worden in de Offerte aan de Klant.
 2. De kosten (Prijs) van het Online Platform staan vermeld op de Website, en/of in de Offerte aan de Klant.
 3. Alle bedragen vermeld door Hi! Mindset zijn exclusief BTW en andere lokale belastingen.
 4. Hi! Mindset zal altijd de verplichte BTW in rekening brengen op de kosten (Prijs) van de Adviesdiensten en/of de Training.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid Hi! Mindset

 1. In het geval dat Hi! Mindset aansprakelijk wordt gehouden voor schade aan de Klant of aan de deelnemers aan een Training, is de aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade - bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet - is derhalve uitgesloten). 
 2. Hi! Mindset is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in verband met de Adviesdiensten, Training of het Online Platform. Hieronder valt onder andere: de informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt door de Trainer, adviseur of via het Materiaal, of enig ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met de Adviesdiensten en/of een Training.
 3. Hi! Mindset is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.
 4. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Hi! Mindset verantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Hi! Mindset of die door Hi! Mindset zijn aangesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst).
 5. De Klant staat ervoor in dat de deelnemers van de Training de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.

Artikel 10 – Uitval Trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een Trainer zal Hi! Mindset – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal Hi! Mindset de Klant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Training alsnog zal worden gegeven.
 2. In geval van ziekte en/of verhindering van een Trainer heeft de Klant geen recht op een (schade)vergoeding. Hi! Mindset zal geen extra kosten in rekening brengen voor het regelen van vervanging of het verplaatsen van de Training, voortvloeiend uit de ziekte en/of verhindering van een Trainer.
 3. Een Klant kan niet kosteloos (i) een Training annuleren vanwege de uitval van een Trainer, of (ii) de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een Trainer.

Artikel 11 – Vertrouwelijkheid

 1. Hi! Mindset, zijn personeel en/of voor Hi! Mindset werkzame personen (waaronder ook Trainers) zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Hi! Mindset conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

 1. Hi! Mindset verwerkt de door de Klant verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacystatement van Hi! Mindset. De Klant garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Hi! Mindset.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Hi! Mindset verstrekte en samengestelde Materiaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Hi! Mindset. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Hi! Mindset.

Artikel 14 - Gebruik naam en logo Klant

 1. Hi! Mindset is, behoudens tegenbericht van de Klant, gerechtigd om de naam en het logo van de Klant te gebruiken in haar externe communicatie, waaronder maar niet uitsluitend het vermelden van naam en logo van de Klant op de website van Hi! Mindset. Daarnaast is Hi! Mindset, indien de informatie door de Klant niet als vertrouwelijk is aangemerkt, gerechtigd om de werkzaamheden kort te omschrijven. De Klant zal op verzoek van Hi! Mindset een digitale versie van het logo van hoogwaardige kwaliteit aan Hi! Mindset ter beschikking stellen.

Artikel 15 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. De Algemene Voorwaarden kunnen door Hi! Mindset worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de Website.

Artikel 16 – Geschillenregeling

 1. Deze Algemene Voorwaarden alsook de Offerte en de Overeenkomst worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Geschillen tussen de Klant en Hi! Mindset over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Hi! Mindset te leveren of geleverde diensten en zaken zowel door de Klant als door Hi! Mindset aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de Klant zijn klacht eerst bij Hi! Mindset heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

 

Deze Algemene Voorwaarden dateren van augustus 2018.