Login

De Vested® methodologie - 5 rules

Vested® is een business model, methodologie, mindset en beweging voor het maken van resultaat contracten die win-win-partnerships mogelijk maken, en waarin beide partijen evenveel belang hechten aan elkaars succes.

Vested is gebaseerd op bekroond onderzoek uitgevoerd door de University of Tennessee College of Business Administration en gefinancierd door de Amerikaanse luchtmacht. Het onderzoek van de University of Tennessee onthulde dat conventionele transactie-gebaseerde contracten inherente tekortkomingen hebben omdat de financiële kant van de dealstructuur partijen op afstand houdt van elkaar. Dit type aanpak is niet bevorderlijk voor de samenwerking, innovatie of het creëren van waarde, vooral niet voor complexe, multidimensionale zakelijke relaties.
Door het volgen van vijf regels en een gestructureerd proces dat gebouwd is op tien contractuele elementen, bevordert de Vested aanpak een omgeving die innovatie stimuleert, resulterend in verbeterde service, lagere kosten en wederzijdse waarde die voorheen niet bestond.
Rule 1 - Business Model

Bedrijfsmodel op basis van uitkomsten in plaats van transacties:

De implementatie van het Vested model heeft geen invloed op de aard van het uit te voeren werk. Op operationeel niveau moeten nog steeds coderegels worden geschreven, bestellingen worden nagekomen, of reparaties worden voltooid. Wat er wel verandert is de manier waarop producten of diensten worden ingekocht, en daarmee ook hoe ze worden uitgevoerd. En daarbij is een andere mindset, gericht op openheid, vertrouwen en samenwerking, essentieel.

Met een Vested bedrijfsmodel koop je namelijk de gewenste resultaten, niet individuele transacties. Elk Vested-partnership komt het best tot zijn recht in een cultuur waarin iedereen samenwerkt om wederzijds succes te garanderen. Het is daarom noodzakelijk dat als eerste stap bewust de keuze wordt gemaakt voor een win-win bedrijfsmodel waarin gezamenlijke normen en waarden centraal staan.

Rule 2 - Scope of Work

Focus op het 'wat', niet het 'hoe':

Voorschrijvende 'SOW's' maken dat opdrachtnemers verantwoordelijk zijn voor het werk zonder hen de bevoegdheid te geven om zelf initiatief te nemen bij het uitvoeren van het werk. Doorgaans besteden bedrijven werk om maar één reden uit: het werk zelf 'in huis' doen is ofwel te duur, ofwel ineffectief, of beide.

Waarom zouden we procedures voorschrijven voor zaken waarvan we hebben vastgesteld dat we ze zelf niet optimaal kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld omdat het niet onze core business is? In resultaatgerichte contracten richten bedrijven zich op systeembrede prestatieverwachtingen, terwijl leveranciers bepalen hoe ze de juiste processen kunnen samenbrengen om de gewenste resultaten te bereiken. Dit vergt een andere denkwijze, waarbij partijen samen bedenken 'wat' ze willen realiseren, en het 'hoe' over laten aan de experts.

Rule 3 - Performance Management

Duidelijk gedefinieerde en meetbare gewenste uitkomsten:

Alle betrokken partijen moeten expliciet zijn in het definiëren van de resultaten die zij van hun partnership verwachten. Deze uitkomsten worden weergegeven in de vorm van een beperkte reeks meetwaarden op hoog niveau. Organisaties nemen hierbij ruim de tijd om te bepalen wat (gezamenlijk) succes werkelijk betekent.

Onder de puurste vorm van een Vested partnership betaalt de inkopende organisatie alleen voor resultaten, niet voor transacties. In plaats van te worden betaald per uitgevoerde activiteit, worden opdrachtnemers betaald voor de waarde die wordt geboden door oplossingen die worden gevoed door hun innovatievermogen.

Rule 4 - Pricing Approach

Een prijsmodel met beloningen, om de business te optimaliseren:

Bij een Vested bedrijfsmodel koop je de gewenste resultaten, niet individuele transacties. De opdrachtnemer wordt betaald op basis van zijn vermogen om wederzijds overeengekomen gewenste resultaten te bereiken. Er wordt een redelijke vergoeding afgesproken voor het basis werk, maar de grote verdiensten zijn te realiseren door het behalen van de afgesproken doelen, die vaak zeer ambitieus zijn. 

Het grootste verschil met traditionele contracten is dat er een prijsmodel tot stand komt, waarbij gestuurd wordt op variabelen om de juiste impact te realiseren. Het gaat dus niet om (vaste) prijzen. Ook wordt er geredeneerd vanuit een positieve stimulans, waarbij gewerkt wordt met bonussen, en niet met malussen. Daarnaast worden risico's gealloceerd bij de partij die ze het beste kan dragen, en daar zo nodig voor wordt gecompenseerd.

Rule 5 - Governance

Voorop lopen door inzicht in plaats van overzicht:

Bij uitkomstgerichte samenwerkingen contracteert de opdrachtgever een partij die wordt erkend als echte strategische expert. Dergelijke allianties moeten worden gemanaged op een manier waarbij een cultuur van inzicht, samenwerking en flexibiliteit wordt gecreëerd in plaats van eenrichtingscontrole en overzicht.

Een goed ontworpen governance zorgt voor consistent management, samenhangend beleid, processen en beslissingsbevoegdheden die de partijen in staat stellen effectief samen te werken en transformationele resultaten te bereiken gedurende de looptijd van hun overeenkomst.